Your browser does not support JavaScript!
Google  
 
分類清單
106年9月份室內綜合球場

國立陽明大學 9月份 室內綜合球場 借用狀況  

日  期

室內綜合球場

1 (五)

共同暑休日 共同暑休日

2 (六)

   

3 (日)

   

4 (一)

校羽球暑訓14:00~17:00

教職籃17:30~19:00

校男排暑訓19:30~23:00

5 (二)

校男排暑訓08:30~11:30

校羽球暑訓14:00~17:00

校男籃暑訓19:30~23:00

6 (三)

校男排暑訓08:30~11:30

校男籃暑訓14:00~17:00

教職羽17:00~19:00

校女排暑訓19:30~23:00

7 (四)

新生訓練08:30~12:00

社團博覽會13:30~22:00

8 (五)

 校女排暑訓08:30~11:30

校羽球暑訓14:00~17:00

教職籃17:30~19:00

校男籃暑訓19:30~23:00

9 (六)

   

10 (日)

   

11 (一)

 

教職籃17:30~19:00(丙丁場)

校男排19:00~23:00

12 (二)

   校女籃19:00~23:00

13 (三)

  校羽隊19:00~23:00

14 (四)

  校女排19:00~23:00

15 (五)

  校男籃19:00~23:00

16 (六)

校女籃校友盃14:00~17:00  

17 (日)

  校羽隊18:00~23:00

18 (一)

  教職籃17:30~19:00(丙丁場)

校男排19:00~23:00

19 (二)

  校女籃19:00~23:00

20 (三)

  校羽隊19:00~23:00

21 (四)

  校女排19:00~23:00

22 (五)

  校男籃19:00~23:00

23 (六)

僑聯會18:00~21:30

 

24 (日)

  校羽隊18:00~23:00

25 (一)

  教職籃17:30~19:00(丙丁場)

校男排19:00~23:00

26 (二)

  校女籃19:00~23:00

27 (三)

  校羽隊19:00~23:00

28 (四)

  校女排19:00~23:00

29 (五)

 

校男籃19:00~23:00

30 (六)

 

 

 

 

 

備  註

 1.暑假期間106年6月19日起至9月11日止

 2.暑假期間晚間及例假日不開放

 3.室內綜合球場使用時間分配

 image