Your browser does not support JavaScript!
Google  
 
分類清單
106年8月份山下排球場

國立陽明大學 8月份 山下排球場 借用狀況

 

山下排球甲場地

山下排球乙場地

日  期

(靠大門口) 

 (靠圖書館)

1 (二)

   

2 (三)

藥理所18:30~22:00  

3 (四)

   

4 (五)

   

5 (六)

生科系迎新08:00~17:30  

6 (日)

生科系迎新08:00~17:30  

7 (一)

   

8 (二)

   

9 (三)

藥理所18:30~22:00  

10 (四)

   

11 (五)

   

12 (六)

   

13 (日)

   

14 (一)

   

15 (二)

   

16 (三)

藥理所18:30~22:00  

17 (四)

   

18 (五)

   

19 (六)

   

20 (日)

生科系迎新08:00~17:30  

21 (一)

  生科系18:30~22:00

22 (二)

  生科系18:30~22:00

23 (三)

藥理所18:30~22:00 生科系18:30~22:00

24 (四)

  生科系18:30~22:00

25 (五)

校男排暑訓18:00~22:00 生科系18:30~22:00

26 (六)

   

27 (日)

   

28 (一)

校男排暑訓08:00~12:00 校女排暑訓18:00~22:00

29 (二)

生科系迎新08:00~17:30

校男排暑訓18:00~22:00

校女排暑訓18:00~22:00

30 (三)

生科系迎新08:00~17:30

校男排暑訓18:00~22:00

物治系08:00~12:00

校女排暑訓18:00~22:00

31 (四)

校男排暑訓08:00~12:00 物治系08:00~12:00

校女排暑訓18:00~22:00

備  註

 1.大學部以系隊為單位,每月限借用3次

 2.研究所以所為單位,每月限借用2次。

 3.暑假期間106年6月19日起至9月11日止

 image