Your browser does not support JavaScript!
Google  
 
分類清單
107年7月份山頂網球場

國立陽明大學 7月份 山頂網球場 借用狀況

 

山下網球甲場地

 山下網球乙場地

山下網球丙場地

日  期

(靠大門)

(中間場)

(靠內側)

1 (日)

 晚間不開燈  晚間不開燈  晚間不開燈

2 (一)

  晚間不開燈

  晚間不開燈

  晚間不開燈

3 (二)

 晚間不開燈 

 晚間不開燈 

 晚間不開燈 

4 (三)

  晚間不開燈

  晚間不開燈

 晚間不開燈 

5 (四)

  晚間不開燈

 晚間不開燈  

  晚間不開燈

6 (五)

 晚間不開燈 

  晚間不開燈

 晚間不開燈 

7 (六)

  晚間不開燈

 晚間不開燈 

 晚間不開燈 

8 (日)

 晚間不開燈  

 晚間不開燈 

 晚間不開燈 

9 (一)

 晚間不開燈 

  晚間不開燈

  晚間不開燈

10 (二)

 晚間不開燈 

 晚間不開燈 

 晚間不開燈 

11 (三)

  晚間不開燈

 晚間不開燈 

 晚間不開燈 

12 (四)

  晚間不開燈

  晚間不開燈

 晚間不開燈 

13 (五)

  晚間不開燈

 晚間不開燈 

  晚間不開燈

14 (六)

  晚間不開燈

 晚間不開燈 

 晚間不開燈 

15 (日)

  晚間不開燈

 晚間不開燈 

  晚間不開燈

16 (一)

  晚間不開燈

 晚間不開燈 

 晚間不開燈 

17 (二)

 晚間不開燈 

 晚間不開燈 

  晚間不開燈

18 (三)

  晚間不開燈

  晚間不開燈

 晚間不開燈 

19 (四)

 晚間不開燈 

  晚間不開燈

 晚間不開燈 

20 (五)

 晚間不開燈 

 晚間不開燈 

  晚間不開燈

21 (六)

 晚間不開燈 

  晚間不開燈

 晚間不開燈 

22 (日)

  晚間不開燈

 晚間不開燈  晚間不開燈

23 (一)

 晚間不開燈 

 晚間不開燈 

 晚間不開燈 

24 (二)

  晚間不開燈

 晚間不開燈 

 晚間不開燈 

25 (三)

  晚間不開燈

  晚間不開燈

  晚間不開燈

26 (四)

  晚間不開燈

  晚間不開燈

  晚間不開燈

27 (五)

  晚間不開燈

  晚間不開燈

  晚間不開燈

28 (六)

  晚間不開燈

  晚間不開燈

  晚間不開燈

29 (日)

  晚間不開燈

  晚間不開燈

  晚間不開燈

30 (一)

  晚間不開燈

  晚間不開燈

  晚間不開燈

31 (二)

   晚間不開燈

  晚間不開燈

 晚間不開燈

備  註

 1.以系所為單位,每單位每月限借用3次。

 2.週六、日、例假日晚間不開燈。

 3.暑假期間107年6月25日起至9月9日止。

 4.暑假期間晚間不開燈。

image