Your browser does not support JavaScript!
Google  
 
分類清單
107年7月份室內綜合球場

國立陽明大學 7月份 室內綜合球場 借用狀況  

日  期

室內綜合球場

1 (日)

   

2 (一)

 

校男排0830-1200

羽球1400-1700

教職藍1700-1900

 校女排1900-2230 

3 (二)

 

校男排0830-1700

羽球1900-2230

4 (三)

教職員羽球社1700-1900

校女排0830-1700

羽球1900-2230

5 (四)

 

校男排0830-1200

羽球1400-1700

教職藍1700-1900

 校女排1900-2230 

6 (五)

 

校男排0830-1700

羽球1900-2230

7 (六)

醫學營15:00~21:30 不開放

8 (日)

不開放 不開放

9 (一)

   教職籃17:00~19:00

10 (二)

 

 

11 (三)

 醫工營1730-2230

 

12 (四)

 

教職籃17:00~19:00

13 (五)

共同暑休日(不開放)

共同暑休日(不開放)

14 (六)

不開放 不開放

15 (日)

不開放 不開放

16 (一)

 

 教職籃17:00~19:00

17 (二)

   

18 (三)

教職員羽球社1700-1930

 

19 (四)

  教職籃17:00~19:00

20 (五)

教職羽球社友誼賽1300-1800

共同暑休日(不開放)

共同暑休日(不開放)

21 (六)

 不開放  不開放

22 (日)

 不開放   不開放

23 (一)

 牙醫營1730-2230

 教職籃17:00~19:00

24 (二)

   

25 (三)

教職員羽球社1700-1930

 

26 (四)

  教職籃17:00~19:00

27 (五)

共同暑休日(不開放) 共同暑休日(不開放)

28 (六)

 不開放  不開放

29 (日)

 不開放   不開放

30 (一)

 牙醫營1730-2230

 教職籃17:00~19:00

31 (二)

   

備  註

 1.暑假期間106年6月19日起至9月11日止

 2.暑假期間晚間及例假日不開放

 image