Your browser does not support JavaScript!
Google  
 
分類清單
107月5份室內綜合球場

國立陽明大學 5月份 室內綜合球場 借用狀況  

日  期

室內綜合球場

1 (二)

 

 校女籃19:00~22:30

2 (三)

   校羽隊19:00~22:30

3 (四)

  校女排19:00~22:30

4 (五)

   校男籃19:00~22:30

5 (六)

 北技盃&醫技盃(醫技系學會)

08:00-22:30

 

6 (日)

校女排加練0800-1200

 醫學系男籃校友盃1300-1700

校羽隊19:00~22:30

7 (一)

 

教職籃17:30~19:00

校男排19:00~22:30

8 (二)

 

校女籃19:00~22:30

9 (三)

   校羽隊19:00~22:30

10 (四)

   校女排19:00~22:30

11 (五)

   校男籃19:00~22:30

12 (六)

 北技盃&醫技盃(醫技系學會)

08:00-22:30
 

13 (日)

 北技盃&醫技盃(醫技系學會)

10:00-18:00

 校羽隊19:00~22:30

14 (一)

 

教職籃17:30~19:00

校男排19:00~22:30

15 (二)

 

校女籃19:00~22:30

16 (三)

  校羽隊18:00~22:00

17 (四)

   校女排19:00~22:30

18 (五)

   校男籃19:00~22:30

19 (六)

 校排校友盃07:50-18:00  

20 (日)

醫學系系女籃校友盃1330-1700 校羽隊18:00~22:00

21 (一)

 

教職籃17:30~19:00

校男排19:00~22:30

22 (二)

 

校女籃19:00~22:30

23 (三)

   校羽隊19:00~22:30

24 (四)

    校女排19:00~22:30

25 (五)

   校男籃19:00~22:30

26 (六)

 校男籃校友盃1200-1800  

27 (日)

校桌校友盃0800-1700  校羽隊19:00~22:30

28 (一)

 

教職籃17:30~19:00

校男排19:00~22:30

29 (二)

  校女籃19:00~22:30

30 (三)

  校羽隊19:00~22:30

31 (四)

   校女排19:00~22:30

備  註

   

 image