Your browser does not support JavaScript!
Google  
 
分類清單
107年3月份室內綜合球場

國立陽明大學 3月份 室內綜合球場 借用狀況  

日  期

室內綜合球場

1 (四)

  校女排19:00~22:30

2 (五)

  校男籃19:00~22:30

3 (六)

大醫盃籃球08:00~18:00 大醫盃籃球08:00~18:00

4 (日)

  校羽球18:00~22:00

5 (一)

 

教職籃17:30~19:00(丙丁)

校男排19:00~22:30

6 (二)

  校女籃19:00~22:30

7 (三)

  校羽球19:00~22:30

8 (四)

  校女排19:00~22:30

9 (五)

  校男籃19:00~22:30

10 (六)

   

11 (日)

校女籃大專加練14:00~17:00 校羽球18:00~22:00

12 (一)

 

教職籃17:30~19:00(丙丁) 

校男排19:00~22:30

13 (二)

  校女籃19:00~22:30

14 (三)

  校羽球19:00~22:30

15 (四)

  校女排19:00~22:30

16 (五)

  校男籃19:00~22:30

17 (六)

校女籃大專加練14:00~17:00 研究生盃07:50~12:30

18 (日)

研究生盃8:00~18:00 校羽球18:00~22:00

19 (一)

 

教職籃17:30~19:00(丙丁) 

校男排19:00~22:30

20 (二)

  校女籃19:00~22:30

21 (三)

  校羽球19:00~22:30

22 (四)

  校女排19:00~22:30

23 (五)

  校男籃19:00~22:30

24 (六)

  校羽大專杯加練 13:00~17:30

25 (日)

校男排大專杯加練 08:30~12:00 校羽球18:00~22:00

26 (一)

 

教職籃17:30~19:00(丙丁) 

校男排19:00~22:30

27 (二)

  校女籃19:00~22:30

28 (三)

  校羽球19:00~22:30

29 (四)

  校女排19:00~22:30

30 (五)

  校男籃19:00~22:30

31 (六)

   

備  註

   

 image